TeleconsultingBijlage A: Algemene Voorwaarden


 1. Prijs en Betaling
 2. 1.1 Renumeratie
  Het honorarium wordt bepaald op basis van het in de offerte overeengekomen bedrag. Het bij deze Overeenkomst geldende bedrag (exclusief BTW) bedraagt xxxxx Euro.

  1.2 Afdrachten
  AByT draagt zorg voor een correcte afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekering.

  1.3 Betaling
  Tenzij in de offerte anders is overeengekomen, dient AByT na elke kalendermaand een declaratie in. Op voorwaarde dat de in de faktuur van AByT vermelde opdracht overeenkomen met de in bijlage B genoemde werkzaamheden zal Opdrachtgever AByT binnen een maand na faktuurdatum betalen. Indien de declaraties niet binnen een maand na datum zijn betaald, behoudt AByT zich het recht voor vanaf die datum een rentetoeslag van 1% per maand over het schuldig gebleven bedrag in rekening te brengen.

  1.4 Annulering
  In geval van annulering van een overeengekomen opdracht wordt de volgende regeling gehanteerd:
  Bij annulering binnen een maand voor de start wordt bij de opdrachten:

  • van vijf dagen of korter het overeengekomen honorarium in rekening gebracht bij Opdrachtgever;
  • van meer dan vijf dagen wordt 50% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht;
  Bij eerdere annulering wordt:
  • bij opdrachten van vijf dagen of korter 50% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht;
  • van meer dan vijf dagen 25% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht.


 3. Regels en voorschriften
 4. AByT zal zich houden aan alle algemene regels en voorschriften, die van toepassing zijn op het personeel van Opdrachtgever en haar Cliënten binnen het kader van deze Overeenkomst.

  2.1 Werkuren / werkdagen
  AByT zal uitvoering van de gevraagde diensten verlenen binnen de gestelde tijd.

  2.2 Gedrag
  AByT stelt alles in het werk om de volgens de offerte overeengekomen resultaten te bewerkstelligen. Opdrachtgever kan AByT ieder moment aanspreken op de kwaliteit van onze dienstverlening. Gedurende de opdracht zorgt AByT dat een duidelijke overeenstemming blijft bestaan over de inhoud en wijze van uitvoering.

  2.3 Herziening
  Tijdens de uitvoering van de opdracht kan blijken dat, door factoren buiten verantwoordelijkheid van AByT en/of door het op het moment van aangaan van de opdracht onbekende feiten, het in de offerte overeengekomen honorarium zal worden overschreden. AByT zal in dat geval tijdig met Opdrachtgever overleggen om tot een herziening van de kostenraming of onze werkzaamheden te komen.


 5. Duur
 6. De maximale looptijd en aanvangsdatum van deze Overeenkomst staan vermeld op het voorblad van deze Overeenkomst. Het is voor Opdrachtgever en AByT niet mogelijk de samenwerking eerder te beëindigen.


 7. Geheimhouding
 8. 4.1 Vertrouwelijke informatie
  AByT verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie over de Opdrachtgever. Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan alle mondelinge informatie en alle documenten zoals bijv. handboeken, rapporten, brieven, telexberichten, tekeningen, computerprogramma's en/of -systemen en overige zaken die informatie bevatten welke op enig tijdstip door of namens de Opdrachtgever en/of haar cliënt aan AByT ter beschikking zijn gesteld, of anderszins ter kennis van AByT zijn gekomen, alsmede alle aan die documenten ontleende gegevens, voor zover die informatie ten tijde van de terbeschikking-stelling niet reeds in het rechtmatige bezit van AByT is of openbaar bekend is.
  Alle bovengenoemde documenten en/of zaken die voor of in verband met de uitvoering van werkzaamheden aan AByT ter beschikking worden gesteld, zullen het exclusieve eigendom blijven van Opdrachtgever en AByT zal alle bovenbedoelde documenten en zaken, met inbegrip van eventuele afschriften en kopieën daarvan die wij in ons bezit of onder ons beheer hebben, onmiddellijk - doch uiterlijk binnen 2 werkdagen - na beëindiging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever teruggeven of doen teruggeven.

  4.2 Verplichting tot geheimhouding
  AByT verplicht zich zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) als na de beëindiging daarvan:

  1. de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden.
  2. de Vertrouwelijke Informatie niet te reproduceren, kopiëren, ter kennis brengen of ter beschikking stellen van derden of ten behoeve van derden te gebruiken dan wel derden in staat te stellen de Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk door te lezen, te reproduceren, te kopiëren of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en/of haar cliënt. In geval deze toestemming wordt verleend zal AByT op verzoek van Opdrachtgever en/of haar cliënt aan de desbetreffende derden de in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting opleggen.
  3. de Vertrouwelijke Informatie niet anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor zij ter beschikking van AByT is gesteld.
  4. ervoor te zorgen dat ook de in opdracht van AByT handelende persoon en het overige personeel van AByT de in dit artikel genoemde verplichtingen volledig zullen nakomen.

  4.3 Informatie die niet langer vertrouwelijk is
  De in artikel 4.2 omschreven verplichtingen zullen van kracht blijven zolang en voor zover de Vertrouwelijke Informatie niet:

  1. rechtmatig openbaar bekend is geworden buiten toedoen van AByT
  2. aan AByT ter beschikking is gesteld door een derde die in het rechtmatig bezit is van die informatie en jegens Opdrachtgever geen verplichting tot geheimhouding heeft.

  4.4 Overtreding
  Bij overtreding van enige in dit artikel 4 in de leden 1,2 of 3 neergelegde bepaling verbeurt AByT een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000,- Euro per overtreding of voor elke dag dat AByT in overtreding is, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever.


 9. Rechten
 10. Het staat Opdrachtgever vrij het door AByT versterkte materiaal intern en extern te verspreiden.


 11. Aansprakelijkheid
 12. 6.1 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor alle ten gevolge van of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst door AByT geleden verliezen van, of schade aan eigendomen en door hem opgelopen letsel tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever personeel. AByT zal Opdrachtgever vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle tegen Opdrachtgever wegens of in verband met zulk verlies, schade of letsel ingestelde aanspraken, vorderingen of acties.

  6.2 AByT is aansprakelijk voor alle ten gevolge van of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst door Opdrachtgever, inclusief de met Opdrachtgever verbonden maatschappijen of dochtermaatschappijen, geleden verliezen van, of schade aan eigendommen en door hen opgelopen letsel (met inbegrip van letsel de dood tot gevolg hebbend) tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever personeel. AByT zal Opdrachtgever vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle tegen Opdrachtgever wegens of in verband met zulk verlies, schade of letsel ingestelde aanspraken, vorderingen of acties.

  Niettegenstaande het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel zal AByT niet aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade door Opdrachtgever geleden ten gevolge van of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.


 13. Algemeen

 14. 7.1 Indien een der partijen in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst en duurt zulks langer dan 14 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving hiervan door de wederpartij voort, dan heeft deze laatste het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëndigen.

  7.2 Deze Overeenkomst treedt op in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen partijen betreffende hetzelfde onderwerp. Afwijkingen in welke vorm dan ook van enige bepaling van deze Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door beide partijen zijn bekrachtigd.

  7.3 Voor het aangaan van rechten en verplichtingen blijven uitsluitend de ondertekenaars van deze Overeenkomst dan wel hun rechtsopvolgers bevoegd.

  7.4 Partijen zijn niet bevoegd zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de wederpartij de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen.

  7.5 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door partijen zijn bevestigd.

  7.6 De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse Recht. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretaties of de uitvoering ervan zal behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Utrecht, daaronder begrepen de President van de Rechtbank, rechtdoende in Kort Geding.

  7.7 AByT verklaart noch direct noch indirect enige van Opdrachtgever verkregen technische gegevens of Produkten welke dergelijke gegevens bevatten te zullen exporteren zonder daartoe eerst de schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Opdrachtgever.

  7.8 AByT is een onafhankelijke contractpartij, is geen vertegenwoordiger of agent van Opdrachtgever in de zin van artikel 74 van het Wetboek van Koophandel, is evenmin werknemer van Opdrachtgever en is niet bevoegd om namens Opdrachtgever op te treden.